کتاب مجموعه کتاب های مدیر حرفه ای

کتاب مجموعه کتاب های مدیر حرفه ای

اثر : ایلین پینکاس ازانتشارات آریانا قلم

خرید کتاب مجموعه کتاب های مدیر حرفه ای

کتاب مجموعه کتاب های مدیر حرفه ای

کتاب مجموعه کتاب های مدیر حرفه ای

اثر : ایلین پینکاس ازانتشارات آریانا قلم

خرید کتاب مجموعه کتاب های مدیر حرفه ای

کتاب ارائۀ حرفه ای

کتاب ارائۀ حرفه ای

اثر : ایلین پینکاس ازانتشارات آریانا قلم

خرید کتاب ارائۀ حرفه ای

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي سید رضا ملکی
معرفي کتاب هاي اعزازالدین مشکوتی
معرفي کتاب هاي بوریس وازیمن
معرفي کتاب هاي علی اکبر ولایتی
معرفي کتاب هاي فردریش نیچه
معرفي کتاب هاي کالین جانسون