کتاب مغالطه های پرکاربرد

کتاب مغالطه های پرکاربرد

اثر : ریچارد پل ازانتشارات فرهنگ نشر نو

خرید کتاب مغالطه های پرکاربرد

کتاب ماهیت و کارکردهای تفکر نقادانه و خلاقانه

کتاب ماهیت و کارکردهای تفکر نقادانه و خلاقانه

اثر : ریچارد پل ازانتشارات فرهنگ نشر نو

خرید کتاب ماهیت و کارکردهای تفکر نقادانه و خلاقانه

کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه

کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه

اثر : ریچارد پل ازانتشارات فرهنگ نشر نو

خرید کتاب مفهوم ها و ابزارهای تفکر نقادانه

کتاب چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه ها تشخیص دهیم

کتاب چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه ها تشخیص دهیم

اثر : ریچارد پل ازانتشارات فرهنگ نشر نو

خرید کتاب چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه ها تشخیص دهیم

کتاب تفکر انتقادی

کتاب تفکر انتقادی

اثر : ریچارد پل ازانتشارات اختران

خرید کتاب تفکر انتقادی

کتاب تفکر انتقادی

کتاب تفکر انتقادی

اثر : ریچارد پل ازانتشارات اختران

خرید کتاب تفکر انتقادی

کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی

کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی

اثر : ریچارد پل ازانتشارات اختران

خرید کتاب آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی

کتاب آشنایی با هنر پرسشگری

کتاب آشنایی با هنر پرسشگری

اثر : ریچارد پل ازانتشارات اختران

خرید کتاب آشنایی با هنر پرسشگری

کتاب آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی

کتاب آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی

اثر : ریچارد پل ازانتشارات اختران

خرید کتاب آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی

کتاب آشنایی با هنر تفکر راهبردی

کتاب آشنایی با هنر تفکر راهبردی

اثر : ریچارد پل ازانتشارات اختران

خرید کتاب آشنایی با هنر تفکر راهبردی

کتاب آشنایی با هنر تفکر راهبردی

کتاب آشنایی با هنر تفکر راهبردی

اثر : ریچارد پل ازانتشارات اختران

خرید کتاب آشنایی با هنر تفکر راهبردی

کتاب آشنایی با هنر دقیق خواندن

کتاب آشنایی با هنر دقیق خواندن

اثر : ریچارد پل ازانتشارات اختران

خرید کتاب آشنایی با هنر دقیق خواندن

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي الهام مزارعی
معرفي کتاب هاي رودریگو فولگیرا
معرفي کتاب هاي حسین نجاری
معرفي کتاب هاي روژه ورنو
معرفي کتاب هاي نن سیلور
معرفي کتاب هاي فریدون اکبری شلدره