کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

اثر : سوزت بلیکمور ازانتشارات آریانا قلم

خرید کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي آندری سدنیف
معرفي کتاب هاي اشرف باقری
معرفي کتاب هاي وحید عمرانی
معرفي کتاب هاي خوزه سیلوا
معرفي کتاب هاي امیراسدلله علم
معرفي کتاب هاي برتراند پتنود