کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

اثر : سوزت بلیکمور ازانتشارات آریانا قلم

خرید کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي رومن کرزناریک
معرفي کتاب هاي دیوید استارکی
معرفي کتاب هاي نیکلا کرواس
معرفي کتاب هاي فلورانس جنر متز
معرفي کتاب هاي علی اصغر حلبی
معرفي کتاب هاي برنار بنولی یل